Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst (verder te noemen overeenkomst) tekent, wordt u lid van MATCH UA.
 2. Deze disclaimer geldt voor alle producten en diensten die worden aangeboden vanuit MATCH UA.

Artikel 2: Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van MATCH UA en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van MATCH UA (hierna te noemen de deelnemer).
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs de elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.  Voor een uitgebreid overzicht van de algemene voorwaarden aangaande de digitale producten en diensten vanuit MATCH UA via deze link

Artikel 3: Lidmaatschap

 1. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur welke ingaat vanaf de in de Overeenkomst vermelde Ingangsdatum overeenkomst.
 2. Het lid, niet zijnde een rechtspersoon, heeft bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan MATCH UA mee te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden (dit geldt niet voor andere vormen van inschrijving en/of indien er sprake is van een bedrijfslidmaatschap). Deze opzegging dient te geschieden conform hetgeen bepaald is in artikel 7.2 van deze algemene voorwaarden. Indien de 14e dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerst daaropvolgende werkdag. Indien het lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is MATCH UA gerechtigd om voor het aantal dagen dat het lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van MATCH UA , kosten in rekening te brengen. (administratiekosten en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van MATCH UA ).
 3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van MATCH UA worden overgedragen.
 4. MATCH UA behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
 5. Het lidmaatschap kan op elk moment worden uitgebreid met een aanvullend abonnement, bijvoorbeeld van één keer in de week naar onbeperkt trainen.

Artikel 4: Lidmaatschapsgelden

 1. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 2. Abonnementen worden per kwartaal geïncasseerd. Het lidmaatschap kan alleen worden betaald via automatisch incasso, deze wordt aan het begin van ieder kwartaal geïnd. Leden dienen op de hoogte te zijn van het reglement. Het lidmaatschap wordt automatisch per kwartaal verlengd.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hieruit voortkomen, met een minimum van €150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 5. Zolang niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, kan de toegang tot MATCH UA worden geweigerd. MATCH UA is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 6. MATCH UA behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.
 7. De contributie prijzen zijn inclusief BTW. MATCH UA is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 8. MATCH UA is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden van de in de Overeenkomst vermelde startdatum van het lidmaatschap, dan heeft het Lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 5: Programma’s en tijden

 1. M.A.T.C.H. behoudt zich het recht voor om het aanbod van lessen, lestijden, plaatsen, programma’s en online videomateriaal e.d. op ieder moment te wijzigen.
 2. De toegang tot de online leeromgevingen van MATCH UA is persoonlijk.
 3. Het is niet toegestaan voor deelnemers om video content afkomstig van de online leeromgevingen van MATCH UA te delen met derden

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. MATCH UA is niet verantwoordelijk voor letsel of andere blessures, opgelopen tijdens de trainingen. 
 2. MATCH UA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 3. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij MATCH UA, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 4. MATCH UA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de deelnemer M.A.T.C.H. vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Privacy en persoonsgegevens

 1. MATCH UA verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. MATCH UA kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij MATCH UA door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 2. MATCH UA verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. De persoonsgegevens worden opgenomen in online administratie software, waarin alle deelnemers van MATCH UA zijn opgenomen. MATCH UA gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 4. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
 5. Tijdens lessen seminars en andere activiteiten kunnen foto’s en video opnames worden gemaakt ten behoeve van promotie of clubactiviteiten. Indien een deelnemer hier niet mee akkoord is dient hij dit schriftelijk door te geven. Voorafgaand aan de foto en video opnames wordt aan de deelnemers aangegeven dat er foto en filmopnames gemaakt worden en of zij hiermee akkoord zijn.
 6. Ga naar een de complete privacy policy
 7. Ja, ook wij gebruiken cookies. Daarmee zorgen we o.a. dat de website beter werkt, dat je social media links en video's kunt bekijken en dat we ons aanbod op jouw interesse kunnen afstemmen. Bekijk het cookiebeleid van MATCH UA

Artikel 8: Huisregels

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van MATCH UA en hiernaar te handelen.
 2. MATCH UA hecht veel waarde aan een veilige omgeving voor de deelnemers en verwacht van de deelnemers dat zij hier een posititieve bijdrage aan leveren.
 3. Deelnemers worden geacht dat zij respect tonen naar elkaar en naar de eigendommen. Bij overtreding is MATCH UA gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot M.A.T.C.H. te weigeren en het lidmaatschap per direct te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 4. Ook worden deelnemers geacht zich aan hygiëne regels te houden. 

Artikel 9: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met M.A.T.C.H. aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van M.A.T.C.H. te accepteren

Disclaimer