privacy policy

policy

 1. MATCH ua, contact adres munnekeburenstraat 56, Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

contactgegevens

 1. website: www.match-defence.com
  kvk: 63336944
  BTW: NL855192501B01
  Telefoonnummer: 0648754215

Persoonsgegevens die wij verwerken

 1. MATCH UA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  - Voor- en achternaam
  - Geboortedatum
  - Geboorteplaats
  - Adresgegevens
  - Telefoonnummer
  - E-mailadres
  - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 1. MATCH UA verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
  - gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 2. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marcel.match@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 1. MATCH UA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van jouw betaling
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  - MATCH verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
  - Tijdens lessen seminars en andere activiteiten kunnen foto’s en video opnames worden gemaakt ten behoeve van promotie of clubactiviteiten. Wanneer je hier niet mee akkoord kun je dit schriftelijk aangeven. Voorafgaand aan de foto en video opnames wordt aangegeven dat er foto en filmopnames gemaakt worden ook op dat moment kan worden aangegeven of je hiermee akkoord bent.

Geautomatiseerde besluitvorming

 1. MATCH neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MATCH) tussen zit. MATCH gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  - Mailchimp en active campaign: voor nieuwsbrieven
  - Match-sport.nl: voor online trainingen (eigen hosting)
  - conscribo: administratie en Incasso
  - Learndash
  - Zapier
  - PayPro
 2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  MATCH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:
  - Persoonsgegevens > 7 jaar > Om te kunnen voldoen aan onze wettelijke belastingplicht.
 3. Delen van persoonsgegevens met derden
  MATCH deelt jouw persoonsgegevens met derden:
  - Boekhouder

Cookiebeleid van MATCH UA

 1. Ja, ook wij gebruiken cookies. Daarmee zorgen we o.a. dat de website beter werkt, dat je social media links en video's kunt bekijken en dat we ons aanbod op jouw interesse kunnen afstemmen. Bekijk het cookiebeleid van MATCH UA

Privacy en persoonsgegevens

 1. MATCH UA verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. MATCH UA kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij MATCH UA door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 2. MATCH UA verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 3. De persoonsgegevens worden opgenomen in online administratie software, waarin alle deelnemers van MATCH UA zijn opgenomen. MATCH UA gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 4. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
 5. Tijdens lessen seminars en andere activiteiten kunnen foto’s en video opnames worden gemaakt ten behoeve van promotie of clubactiviteiten. Indien een deelnemer hier niet mee akkoord is dient hij dit schriftelijk door te geven. Voorafgaand aan de foto en video opnames wordt aan de deelnemers aangegeven dat er foto en filmopnames gemaakt worden en of zij hiermee akkoord zijn.
 6. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MATCH UA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marcel.match@outlook.com.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
  MATCH UA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
 7. MATCH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marcel.match@outlook.com
 8. MATCH UA verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. MATCH UA kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij MATCH UA door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 9. MATCH UA verwerkt persoonsgegevens van het lid of een andere betrokkene op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 10. De persoonsgegevens worden opgenomen in online administratie software, waarin alle deelnemers van MATCH UA zijn opgenomen. MATCH UA gaat vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 11. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
 12. Tijdens lessen seminars en andere activiteiten kunnen foto’s en video opnames worden gemaakt ten behoeve van promotie of clubactiviteiten. Indien een deelnemer hier niet mee akkoord is dient hij dit schriftelijk door te geven. Voorafgaand aan de foto en video opnames wordt aan de deelnemers aangegeven dat er foto en filmopnames gemaakt worden en of zij hiermee akkoord zijn.

Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen een vestiging van MATCH UA en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van MATCH UA (hierna te noemen de deelnemer). Ga naar een algemene voorwaarden

Disclaimer